Sprzedaż działki Kluczkowice-Osiedle

Data dodania: 31 sierpień 2018Ogłoszenie: 23346

ZARZĄD POWIATU W OPOLU LUBELSKIM
ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w m. Kluczkowice - Osiedle
w formie pisemnego przetargu nieograniczonego

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności gruntu niezabudowanego oznaczonego w ewidencji gruntów dla obrębu 19-Kluczkowice-Osiedle jako działka nr 112 o powierzchni 10,34 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr LU1O/00054003/8.
Informacja o obciążeniach i zobowiązaniach: Nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń. Sprzedający informuje, że przedmiotowe działki zostaną wydane na rzecz kupującego sukcesywnie, po zbiorze tegorocznych plonów.
Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Opole Lubelskie nieruchomość nr ew. 112 przeznaczona jest pod tereny rolne oraz pod projektowaną drogę klasy Z. Natomiast Rada Miejska w Opolu Lubelskim uchwałą Nr XXVI/171/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opole Lubelskie – w granicach administracyjnych gminy z wyłączeniem miasta Opole Lubelskie, odstąpiła od projektowanej drogi.
Cena wywoławcza wynosi 600 000,00 PLN (sześćset tysięcy złotych) a wadium przetargowe wynosi 60 000,00 PLN.
Uzyskana w wyniku przetargu cena nieruchomości gruntowej stanowi cenę sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Sprzedaż części działki jako gruntu rolnego jest zwolniona z podatku VAT. Natomiast od części gruntu przeznaczonego pod projektowaną drogę (0,75 ha – 7,25% ogólnej powierzchni) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% ustalonej proporcjonalnie ceny sprzedaży tej części gruntu. Należność z tytułu sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, której termin zostanie ustalony w ciągu 30 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wysokości w pieniądzu na konto Powiatu Opolskiego w Opolu Lubelskim nr 44 1240 5497 1111 0010 4156 3220 z zaznaczeniem „wadium – działka nr . . .”
Termin wpłacenia wadium upływa 31 października 2018 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu.
Pisemną ofertę określającą:
1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
2. datę sporządzenia oferty;
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup działki nr 112” w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Opolu Lub., ul. Lubelska 4, holl na parterze budynku, do dnia 31 października 2018 r. do godz. 1400. Wraz z kopertą należy złożyć kopię dowodu wniesienia wadium.
Część jawna przetargu odbędzie się dnia 05 listopada 2018 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Opolu Lub., ul. Lubelska 4, pok. 301. Zarządowi Powiatu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę ofert, jeżeli przynajmniej jedna oferta zostanie zakwalifikowana do niejawnej części przetargu. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, lub nie dotrzyma warunku zapłaty ceny, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje o sprzedaży nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, pok. 312, tel. (0-81) 827-61-22, stronie internetowej www.opole.lublin.pl, Biuletynie Informacji Publicznej (www. spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl).
Niniejsza sprzedaż jest realizowana w wykonaniu Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/141/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Opolskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2005r. Nr 97, poz. 1895 z póz. zm.) w związku z uchwałą Nr XLIX/296/2018 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Kluczkowice-Osiedle, gm. Opole lubelskie, uchwałą Nr 607/2018 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Ogłoszeniodawca

Kontakt
Telefon: 818... Pokaż

Zobacz inne ogłoszenia użytkownika ( 2 )

Cena 600000zł
Kategoria: Nieruchomości
Typ oferty: Działki i grunty
Lokalizacja: Lublin
Wyświetleń: 218

Najczęściej oglądane:

ogłoszenia drobne lublin

Podobne ogłoszenia Zobacz wszystkie ogłoszenia w tej kategorii

Powiadamiaj mnie
o nowych ogłoszeniach
z następującym kryterium:
bezpłatne ogłoszenia lokalne Warszawalokalnie.pl
© 2012 Lublinlokalnie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.