Regulamin serwisu http://lublinlokalnie.pl/

 

REGULAMIN SERWISU OGŁOSZENIOWEGO lublinlokalnie.pl

§1 [Usługodawca]

1. Usługodawcą jest: Hot24 Media Saperów 4, 22-200 Włodawa, NIP: 5651394333, REGON: 060154972, zwany dalej: „Usługodawcą”.

2. Serwisem (Portalem) jest internetowy serwis ogłoszeniowy pod adresem www.lublinlokalnie.pl

3. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione. Za bezprawne korzystanie z Serwisu pobierana będzie opłata w wysokości co najmniej trzykrotności opłaty licencyjnej, która wynosi: 200 000 zł rocznie.

4. Usługodawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami), np. Google AdSense. Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Portalu treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści .

5. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem następują w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj. na adres e-mail podany przez Użytkownika przy Rejestracji lub dodawaniu Ogłoszenia.

6. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

a. Pocztę elektroniczną (e-mail) na adres: reklama@warszawalokalnie.pl

b. Formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem: http://lublinlokalnie.pl/kontakt.html. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie wysłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego na swój adres e-mail

4. Kontakt z Usługodawcą odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 (ósma) – 16 (szesnasta), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny, do terminu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy (Usługodawca w miarę możliwości postara się udzielać odpowiedzi wcześniej, jednakże nie rodzi to po stronie Użytkownika żadnych praw ani roszczeń).

 

§2 [Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną]

 

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną przy użyciu Serwisu, polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę zasobów systemu teleinformatycznego (Serwisu) w celu zamieszczenia i przechowywania przez Użytkowników ogłoszeń o różnym charakterze, zwanych dalej: „Ogłoszeniami”, w szczególności:

a. sprzedaży, kupna i zamiany towarów;

b. sprzedaży, kupna i zamiany pojazdów;

c. wynajmu i najmu domów, pokoi lub lokali;

d. sprzedaży, kupna i zamiany nieruchomości;

e. pracy;

f.   świadczenia usług, poszukiwania kontrahentów, innych ogłoszeń biznesowych i handlowych;

g. społecznościowych;

h. matrymonialnych i towarzyskich (tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich);

i.   o wydarzeniach, imprezach, koncertach itp .

j.   innych

2. Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

3. Korzystanie z niektórych funkcji Serwisu jest odpłatne, a z niektórych bezpłatne. Szczegółowe zasady ustalania i wysokości Opłat za korzystanie z Serwisu zawiera Cennik Opłat, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu .

4. Osoba korzystająca z Usług jest Użytkownikiem, zwana jest dalej: „Użytkownikiem”.

5. Korzystanie z Usług może polegać na:

a. korzystaniu z treści Serwisu (przeglądaniu Ogłoszeń) – może to czynić każdy Użytkownik;

b. zamieszczaniu i przechowywaniu Ogłoszeń.

 

§3 [Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca]

1. Do korzystania z Serwisu wymagane są:

a. Stały dostęp do Internetu;

b. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie– Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6.

c. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;

d. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej ;

2. Ogłoszenia mogą być zamieszczane i przechowywane w plikach o następujących formatach: jpg, gif, png. Pliki w innych formatach będą przez Serwis odrzucane z komunikatem błędu o niepoprawnym formacie.

3. Maksymalny rozmiar jednego pliku wynosi: 4mb

4. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu, Użytkownik obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie, korzystając z opcji „Pomoc”, dostępne tutaj: http://lublinlokalnie.pl/pomoc.html. Treści te nie stanowią Regulaminu, a jedynie instrukcje, jak korzystać z Serwisu.

5. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus, Flashblock lub innego o podobnym działaniu może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Może ono także całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

 

§4 [Użytkownik]

1. Użytkownicy dzielą się na zarejestrowanych i niezarejestrowanych. Zarówno Użytkownik niezarejestrowany jak i zarejestrowany mogą przeglądać Treść Serwisu jak i zamieszczać i przechowywać Ogłoszenia.

2. Użytkownik może dokonać akceptacji Regulaminu w momencie dokonywania Rejestracji, jeśli zaś nie dokonał Rejestracji – w momencie zamieszczania Ogłoszenia.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności zamieszczanie Ogłoszeń zawierających takie treści.

4. Użytkownikiem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych (według prawa polskiego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

5. Wszelkie dane zamieszczone przez Użytkownika są zwane Danymi lub też Treścią. W szczególności Danymi są Ogłoszenia.

6. Użytkownik może korzystać z danych osobowych innych Użytkowników dostępnych w Serwisie jedynie do kontaktu z tymi Użytkownikami w sprawie określonego Ogłoszenia. Zabronione jest wysyłanie spamu lub zbierania danych osobowych Użytkowników w innych celach

7. Użytkownik wyraża zgodę na to, iż dane z Ogłoszeń mogą być gromadzone permanentnie i wykorzystane w celu stworzenia katalogu w ramach istniejącego, utworzonego w przyszłości lub innego serwisu.

 

§5 Informacja handlowa i Komunikaty

1. Użytkownik może, ale nie musi wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o promocjach, widowiskach, towarach czy usługach oferowanych przez Serwis lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach internetowych prowadzonych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące, a także o nowych Ogłoszeniach z danej branży (Użytkownik precyzuje branżę wpisując frazę), wybierając opcję „Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach”, wpisując frazę, podając kategorię i adres e-mail, na które informacje te będą wysyłane oraz kliknięcie ikonki „Powiadamiaj”.

2. Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez wysłanie do Usługodawcy e-maila lub w ustawieniach swojego Konta lub poprzez klikniecie na link dołączony do wiadomości otrzymywanej z Serwisu.

3. Usługodawca może wysyłać Użytkownikowi, niezależnie od faktu wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej – informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego z Serwisu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu, informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu, powiadomienie o wyczerpywaniu się doładowania, e-mail pozwalający zresetować hasło do konta, ostrzeżenia o zbyt niskich ofertach w snajperze itp. („Komunikaty”).

 

§6 Zgoda na wykorzystywanie Danych przez Usługodawcę

 

1. Treść Portalu jest co do zasady jawna i dostępna dla wszystkich. Zamieszczając na Portalu jakąkolwiek Treść, Użytkownik wyraża zarazem nieodpłatną i nieodwołalną zgodę na korzystanie z tej Treści przez Usługodawcę, na wszystkich polach eksploatacji, bez żadnych ograniczeń, w tym dotyczących form i postaci eksploatacji, pól eksploatacji, czasu eksploatacji, terytorium eksploatacji, opracowań, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną na następujących nośnikach: kliszy fotograficznej, fotografii cyfrowej, CD, video CD, CD-I, CD-Plus, ulepszony CD, CD-I music, foto-CD-portfolio, CD-DA, EBG (elektroniczna książka graficzna), EBXA, CD-Rom, MD, dyskach laserowych, dyskach kart magnetycznych, DAT, DVD, DCC, fot-CD, CD-Rom-XA, dyskietkach komputerowych, chipach układu elektronicznego, MOD, MP3, CD-SD, HD-CD, HDTV, mini-dyskach, taśmach magnetycznych, kasetach,

b. zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności  zwielokrotnienie  następującymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi: drukiem, na kliszy fotograficznej, drukiem offsetowym, drukiem folii samoprzylepnych, kalkomanią, nadrukami na materiałach, rysunek, grafika, malarstwo, fotografia cyfrowa, CD, video CD, CD-I, CD-Plus, ulepszony CD, CD-I music, foto-CD-portfolio, CD-DA, EBG (elektroniczna książka graficzna), EBXA, CD-Rom, MD, dyskach laserowych, dyskach kart magnetycznych, DAT, DVD, DCC, fot-CD, CD-Rom-XA, dyskietkach komputerowych, chipach układu elektronicznego, MOD, MP3, CD-SD, HD-CD, HDTV, mini-dyskach, taśmach magnetycznych, kasetach,

c. wprowadzenie do obrotu,

d. wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,

e. wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,

f.   wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z innymi utworami i artystycznym wykonaniem, występami, produkcjami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na nośnikach audiowizualnych, multimedialnych, kasetach, taśmach video, dyskach, chipach wszystkich formatów, procesów analogowych i cyfrowych, transmisji na żywo, za pośrednictwem ekranu, ekranów video, ekranów cyfrowych, plazmowych, telebimów, promieni laserowych, dla publiczności ograniczonej i nieograniczonej,

g. wielokrotne wystawianie i wyświetlanie w kinach, teatrach, multikinach, multipleksach, miejscach użyteczności publicznej, na lotniskach, stacjach, w barach, pubach, restauracjach, sklepach, dyskotekach, halach, stadionach, pokazach otwartych i zamkniętych, wszelkiego rodzajach środkach transportu,

h. najem,

i.   dzierżawa,

j.   inne formy zezwolenia na korzystanie np. franchising,

k. wszelkie formy eksploatacji audiowizualnej, w tym: wielokrotne nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, analogowo lub cyfrowo; wielokrotne nadanie za pośrednictwem satelity analogowego lub cyfrowego; wielokrotne równoczesne integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, analogowo lub cyfrowo, przy użyciu jakichkolwiek środków technicznych naziemnych lub satelitarnych, jak i przewodowych lub bezprzewodowych, emisje w kinach i innego rodzaju ekranach,

l.   eksploatację w internecie, na stronach www, odpłatnie lub nieodpłatnie, na zamówienie, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych klub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,

m. eksploatację przy wykorzystaniu multimedialnych platform cyfrowych,

n. wykorzystanie do tworzenia innych utworów, w tym włączenia jako części innych utworów,

o. oznaczanie wszelkich towarów i usług, w tym także zarejestrowanie jako znaku towarowego, usługowego, wzorów zdobniczych, a także innych dopuszczalnych prawem postaci znaków handlowych,

p. używanie jako znaku handlowego, logo, nazwy czy jakiegokolwiek innego rodzaju oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę lub oferowane przez niego towary lub usługi,

q. wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego oraz interaktywnego,  niezależnie od postaci, formy i pola eksploatacji, w tym w reklamie typu ATL (above-the-line) z wykorzystaniem medialnych środków oddziaływania (np. telewizja, prasa, tzw. outdoor - reklama zewnętrzna, internet) oraz BTL (below-the-line) z wykorzystaniem pozamedialnych środków oddziaływania (POS-y, stoiska wystawowe, wystawy sklepowego, stojaki, bannery, ulotki, itp.);

r. tłumaczenie na wszystkie języki;

s. inne pola wymienione w regulaminie.

2. Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na dokonywanie i korzystanie przez Usługodawcę na wymienionych wyżej polach eksploatacji ze wszelkich adaptacji, przeróbek, modyfikacji itp. tych Treści (Treści zależne).

3. Usługodawca ma prawo przenieść na osoby trzecia wszelkie prawa, o których mowa w §6, lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z tych praw.

4. Użytkownik oświadcza, iż zrzeka się wykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do przedmiotów praw, o których mowa w §6 – w zakresie korzystania przez Usługodawcę z tych praw zgodnie z §6 lub korzystania przez podmioty, o których mowa w §6 ust. 3.

5. Wyrejestrowanie się z Portalu nie powoduje odwołania zgody na korzystanie z Treści (z tym że do usunięcia części Treści zawierających dane osobowe Użytkownika zobowiązują Usługodawcę przepisy o ochronie danych osobowych lub Polityka  Prywatności). Pozostałe Treści Usługodawca może, ale nie musi usunąć z Portalu, na żądanie Użytkownika, który się wyrejestrował.

6. Użytkownik zobowiązany jest do archiwizowania i przechowywania na komputerze lub innym nośniku pamięci kopii wszelkich Danych, które zamieścił lub przechowuje na Portalu (np. jeśli zamieścił on na Portalu Ogłoszenie ze zdjęciem, plik z tym zdjęciem powinien również znajdować się na komputerze Użytkownika). Za skutki niedopełnienia tego obowiązku usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności (np. zdjęcie takie zostanie trwale usunięte z Portalu, a Użytkownik nie ma jego kopii na swoim komputerze). Usługodawca nie ma obowiązku archiwizowania Danych zamieszczonych przez Użytkownika, w Szczególności Ogłoszeń ani też wykonywania kopii zapasowych.

 

§7 Przeglądanie Ogłoszeń

Każdy może – w graniach określonych postanowieniami Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności prawa autorskiego i wynalazczego oraz prawa o bazach danych – przeglądać Ogłoszenia.

 

§8 Dokonanie Rejestracji

1. Rejestracji dokonuje się w sposób następujący:

- Użytkownik kilka „Zarejestruj się”;

- Podaje adres e-mail oraz dwukrotnie hasło

- Wybiera rodzaj konta – Konto prywatne (konsument) albo Konto firmowe (przedsiębiorca)

- Akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności;

2. Na podany adres e-mail wysłana zostaje wiadomość z linkiem aktywacyjnym, Użytkownik klika na link aktywacyjny i zostaje przeniesiony na stronę Serwisu. Z tą chwilą Rejestracja jest dokonana.

3. Dla zarejestrowanego Użytkownika Usługodawca tworzy Konto w Serwisie. Konto jest niezbywalne i nie może być udostępniane jakimkolwiek innym osobom, w tym członkom rodziny, znajomym itp. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki użycia jego Konta przez osobę nieuprawnioną.

4. Użytkownik dokonuje zalogowania się do Konta poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła. Użytkownik, może też zalogować się poprzez Facebook  w ten sposób, iż będąc zalogowanym na Facebook zakłada tam konto, nie wypełniając formularza na stronie Serwisu i wówczas Faceboook przekazuje adres e-mail Serwisowi i konto na Serwisie dla Użytkownika zostaje automatycznie zalozone. Do Konta zostanie przypisane to samo hasło, które Użytkownik używa logując się do wyżej wymienionego konta Facebook (Użytkownik może następnie dokonać zmiany hasła). . Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zaginięcie hasła lub udostępnienie go osobom trzecim. Kupujący obowiązany jest nikomu nie ujawniać ani nie udostępniać hasła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia opcji „zapamiętaj mnie”.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Użytkownika jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownika

6. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika w czasie Rejestracji, jak i w czasie korzystania z Serwisu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Użytkownika lub dotyczących innej osoby, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Sprzedawcy. Użytkownik jest obowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich podanych w Serwisie  danych (np. w sytuacji zmiany adresu e-mail, zmiany numer kontaktowego, zmiany adresu do wysyłki). Usługodawca nie odpowiada za brak aktualizacji danych przez Użytkownika.

7. W przypadku, gdy Użytkownik wybrał opcję „konto firmowe”, oznacza to, iż korzysta on z Usługi w celu bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową i jest on przedsiębiorcą i nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego oraz przepisów o ochronie konsumentów.

 

§9 Zamieszczanie (Dodawanie) Ogłoszeń

1. Zamieszczenie Ogłoszenia odbywa się w sposób następujący:

a. Użytkownik klika „Dodaj swoje ogłoszenie”

b. Podaje Treść Ogłoszenia

i.   Obowiązkowo:

1. Tytuł ogłoszenia;

2. Główną kategorię i (jeśli to możliwe) podkategorię;

3. Miasto;

4. Opis ogłoszenia

5. Adres e-mail

6. Dane osoby kontaktowej

ii. Nieobowiązkowo

1. Cenę

2. Za darmo/wymienię

3. Zdjęcia ;

4. Telefon

2. Dane podawane przez Użytkownika zamieszczającego Ogłoszenie powinny dotyczyć tej osoby oraz być zgodne z prawdą.

3. Na podany przez Użytkownika zamieszczającego Ogłoszenie adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie zamieszczenia Ogłoszenia.

4. Użytkownik zamieszczając Ogłoszenie wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości na adres e-mail jak i telefon (jeśli podał jego numer) od innych Użytkowników.

5. Użytkownik zamieszczając Ogłoszenie oświadcza, że jego treść w całości jest zgodna z prawdą i stanem faktycznym.

6. Ogłoszenie jest zamieszczone na czas nieokreślony.

7. Użytkownik może usunąć zamieszczone przez siebie Ogłoszenie w każdym czasie przez kliknięcie przycisku :”Usuń” w zakładce Twoje Ogłoszenia.

8. Zamieszczanie Ogłoszeń jest bezpłatne.

9. Ogłoszenia towarzyskie mogą zamieszczać WYŁĄCZNIE osoby pełnoletnie.

 

§10 Promowanie ogłoszeń

1. Promowanie Ogłoszeń jest odpłatne.

2. Promowanie Ogłoszenia polega łącznie na:

a. Jego wyróżnieniu rotacyjnym na stronie głównej Serwisu oraz

b. Podświetleniu Ogłoszenia kolorową ramką w kategorii oraz;

c. Zamieszczeniu Ogłoszenia najwyżej na liście kategorii.

3. W przypadku uiszczenia Opłaty za promowanie Ogłoszenia, które narusza przepisy Regulaminu, prawa lub zasady współżycia społecznego i usunięcia tego Ogłoszenia przez Usługodawcę, Opłata nie podlega zwrotowi  (ze względu na czas poświęcony na weryfikację, czy Ogłoszenie narusza przepisy Regulaminu, prawa lub zasady współżycia społecznego, koszty z tym związane i ryzyko Usługodawcy wiążące się z zamieszczaniem i przechowywaniem takich Ogłoszeń).

4. Ponieważ płatność Opłat dokonywana jest SMS-em stroną płatności nie jest Usługodawca, Opłaty te uwzględnione są w fakturze, którą Użytkownik otrzymuje od operatora telefonii komórkowej.

 

§10a Zasady zamieszczania i publikowania Wizytówek

1. Wizytówka firmy: płatny wpis w Katalogu firm. Na stronie lublinlokalnie.pl Użytkownik ma możliwość zamieszczenia Wizytówki Standard oraz Wizytówki Premium,

a) W ramach opłaty za Wizytówkę Standard Użytkownik otrzymuje: dedykowany adres w subdomenie lublinlokalnie.pl, opis firmy do 2000 znaków, link do witryny w formie tekstowej, darmowy wpis w lokalnym katalogu firm, aktywną wizytówkę przez 365 dni.

b) W ramach opłaty za Wizytówkę Premium Użytkownik otrzymuje: dedykowany adres w subdomenie lublinlokalnie.pl, opis firmy do 2000 znaków, link nofollow do twojej witryny, darmowy wpis w lokalnym katalogu firm, pozycjonowanie i optymalizacja wizytówki, wizytówka będzie promowana na stronie głównej lublinlokalnie.pl (wizytówka będzie wyświetlana rotacyjnie na stronie głównej w sekcji katalog wizytówek z innymi wizytówkami premium), wizytówka będzie promowana w katalogu firm (wizytówka będzie promowana w katalogu firm kolorową ramką i będzie się wyświetlała na górze wyników), aktywną wizytówkę przez 365 dni.

c) W ramach opłaty za Wizytówkę Premium Dofollow Użytkownik otrzymuje: dedykowany adres w subdomenie lublinlokalnie.pl, opis firmy do 2000 znaków, link nofollow do twojej witryny, darmowy wpis w lokalnym katalogu firm, pozycjonowanie i optymalizacja wizytówki, wizytówka będzie promowana na stronie głównej lublinlokalnie.pl (wizytówka będzie wyświetlana rotacyjnie na stronie głównej w sekcji katalog wizytówek z innymi wizytówkami premium), wizytówka będzie promowana w katalogu firm (wizytówka będzie promowana w katalogu firm kolorową ramką i będzie się wyświetlała na górze wyników), aktywną wizytówkę przez 365 dni.

3. Zamieszczanie Wizytówek jest płatne.

4. Użytkownik ma do wyboru dwie opcje: „Wizytówka Standard” oraz „Wizytówka Premium”.

5. Koszt zamieszczenia Wizytówki uzależniony jest od wybranej opcji:

a)„Wizytówka Standard” – Koszt 99 zł netto (122,77 zł brutto)

b)„Wizytówka Premium”. – Koszt 299 zł netto (367 zł 77 gr brutto)

b)„Wizytówka Premium Dofollow”. – Koszt 399 zł netto (490 zł 77 gr brutto)

6. Wizytówki firm zamieszczane są na czas określony. Każda opłata przedłuża ważność wizytówki o 365 dni.

7. Wizytówkę zamieścić może tylko Użytkownik zalogowany (konieczna jest rejestracja w Portalu)

8. Warunkiem publikacji Wizytówki firmy jest pozytywna weryfikacja płatności oraz zgodność treści zamieszczonej wizytówki z Regulaminem.

9. Zabronione jest zamieszczanie Wizytówek firm, zawierających treści wskazane w Regulaminie w punkcie TOWARY I USŁUGI ZABRONIONE.

10. Wizytówka nie może zawierać treści przeznaczonych dla osób dorosłych, w tym w szczególności (materiałów erotycznych i pornograficznych, prostytucji, ofert spotkań erotycznych, usług seksualnych, ofert sponsoringu, usług towarzyskich, erotycznych, usług masaży intymnych, wszelkich usług o tematyce erotycznej).

11. Zabronione jest podlinkowywanie wizytówki masowymi, spamerskimi linkami, w przypadku stwierdzenia podlinkowywania w szczególności linkami słabej jakości - wizytówka zostanie usunięta.

12. W przypadku usunięcia Wizytówki firmy z wykupionymi i opłaconymi usługami płatnymi w związku z treścią zawartą w Wizytówce, która jest niezgodna z Regulaminem Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za te usługi.

 

§10b Zasady zamieszczania i publikowania multiogłoszeń

1. Multiogłoszenie: płatne ogłoszenie, które zostaje umieszczone jednocześnie we wszystkich serwisach lokalnych znajdujących się pod adresem http://lublinlokalnie.pl/ogloszenia.html

2. Multiogłoszenie wyróżnione: płatne ogłoszenie, które zostaje umieszczone jednocześnie we wszystkich serwisach lokalnych znajdujących się pod adresem http://lublinlokalnie.pl/ogloszenia.html, ogłoszenie dodatkowo będzie wyróżnione we wszystkich serwisach przez okres 14 dni.

3. Multiogłoszenia nie dotyczą ogłoszeń z działu towarzyskie.

4. Zamieszczane ogłoszenie musi być zgodne z regulaminem serwisu, a w szczególności nie może łamać ogólnych zasad dotyczących zamieszczania ogłoszeń oraz towarów i usług zabronionych.

5. Multi ogłoszenie zostanie opublikowane w przeciągu 48h od momentu złożenia i opłacenia zamówienia.

 

§11 Opłaty

1. Opłaty za usługi odpłatne, zwane dalej Opłatami są naliczane na podstawie Cennika obowiązującego w dniu złożenia zamówienia usługi Promowania ogłoszenia.

2. Opłaty w zależności od usługi są uiszczane SMS-em, bądź poprzez system płatności Tpay. Aktywacja promowania Ogłoszenia następuje po wysłaniu odpowiedniego kodu sms, bądź w przypadku płatności Tpay po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.

 

§12 Uprawnienia Usługodawcy

1. Usługodawca nie ingeruje w treść Ogłoszeń.

2. Usługodawca ma jednak prawo do:

a. zmiany kategorii Ogłoszenia, które zostało umieszczone w niewłaściwej kategorii;

b. zmiany tagów Ogłoszenia, które zostało opatrzone niewłaściwymi tagami, usunięcia tagów, połączenia czy rozdzielenia;

c. zmiany nazw lokalizacji Ogłoszeń w miarę udoskonalania systemu;

d. dodania etykiety, w szczególności takiej jak: Pośrednik, Agencja Pracy, Komis jeśli opcja nie została wybrana podczas dodawania Ogłoszenia, na podstawie zgłoszeń Użytkowników;

e. oznaczania Ogłoszenia jako „prawdopodobnie nieaktualne”, na podstawie zgłoszeń Użytkowników.

3. O zmianie, o której mowa w ust. 2 Usługodawca nie ma obowiązku informować Uzytkownika.

4. Usługodawca ma prawo automatycznie skanować lub ręcznie filtrować wiadomości e-mail wysyłane za pośrednictwem Serwisu w celu wykrycia złośliwej działalności lub treści bezprawnych.

5. Usługodawca może wprowadzić również skanowanie lub filtrowanie odpowiedzi na Ogłoszenia, celem zapobieżenia spamowania za pomocą zewnętrznego systemu SBLAM.

 

 

§13 [Odpowiedzialność Użytkownika za Treść]

1. Użytkownik może zamieścić na Portalu każdą Treść (w szczególności Ogłoszenie):

a. Jest zgodna z tematyką Portalu;

b. Użytkownik musi posiadać wszelkie prawa do zamieszczania i opublikowania Treści, w tym autorskie prawa majątkowe lub też musi być uprawniony do zamieszczania i opublikowania Treści na podstawie innego tytułu prawnego;

c. Użytkownik musi posiadać wszelkie prawa do udzielenia zgody, o której mowa w §6;

d. Zamieszczanie i opublikowanie Treści nie może naruszać niczyich praw ani dóbr osobistych lub majątkowych;

e. Treść nie może zawierać treści sprzecznych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, wulgarnych, obraźliwych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, dyskryminujących ze względu na płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujących do przemocy lub posiadających charakter pornograficzny;

2. Usługodawca może odmówić publikacji Treści bez podania przyczyny w każdym czasie.

3. Zabronione jest także używanie wszelkich programów obchodzących ograniczenia zawarte w systemie teleinformatycznym Portalu. Działanie takie jest nieuczciwe i będzie powodowało zawieszenie Konta.

4. Wyłączną odpowiedzialność za Treść ponosi Użytkownik, który ją zamieścił.

5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika powyższych zasad, Usługodawca może zawiesić Konto.

6. Usługodawca może uzależnić publikację Treści od jego zgody. W takim wypadku jednakże Usługodawca nie moderuje ich, nie sprawdza ich także pod kątem tego, czy są zgodne z prawem lub czy zgodna z prawem jest związana z nimi działalność. Usługodawca sprawdza jedynie to, czy Treści te są zgodne z tematyką Portalu.

 

§14 [Zawieszenie lub Usunięcie Konta]

1. Jeżeli Użytkownik narusza Regulamin, przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego („Niedozwolone korzystanie z Usługi”) Usługodawca może usunąć Ogłoszenie, uniemożliwić dostęp do Konta, zawiesić Konto tego Użytkownika na czas określony lub nieokreślony („zawieszenie Konta”) jak i usunąć Konto Użytkownika z Portalu, w tym pozbawiając go możliwości ponownej Rejestracji na czas określony lub na zawsze („Ban”).

2. Usuniecie Konta nie powoduje usunięcia Treści zamieszczonych przez Użytkownika na Portalu. Wyłączną decyzję co do dalszego ich losu podejmuje Usługodawca.

 

§15 Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone lub przechowywane Dane (w tym Ogłoszenia), jeśli nie wie o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Danych. Użytkownik, który uzna, że Dane lub związana z nimi działalność mają charakter bezprawny, powinien zgłosić ten fakt Usługodawcy korzystając z formularza – Zgłoś Naruszenie, zgodnie z Procedurą Zgłaszania Naruszeń- Załącznik Nr 2.

2. Zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, Usługodawca nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego Danych. Usługodawca nie sprawdza Danych pod kątem tego, czy są bezprawne lub czy bezprawna jest związana z nimi działalność i nie ma takiego obowiązku.

3. Wobec Użytkowników Usługodawca odpowiada tylko za działania lub zaniechania będące wynikiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa (ze względu na nieodpłatny charakter korzystania z Portalu takie ograniczenie odpowiedzialności jest dozwolone), chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej (ograniczenie to nie dotyczy usług odpłatnych).

 

§16 Rola Portalu

1. Usługodawca nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach ani transakcjach między Użytkownikami, nie jest stroną czynności faktycznych ani prawnych dokonywanych między nimi.

2. Usługodawca nie gwarantuje dokładności ogłoszeń i informacji kontaktowych ani jakości, bezpieczeństwa lub zgodności z prawem oferowanych w ramach Ogłoszeń towarów lub usług.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych między Użytkownikami, które to stosunki wynikły z nawiązania lub próby nawiązania kontaktu w ramach Portalu.

4. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za szkody wynikłe z:

- nawiązania kontaktu lub zawarcia umowy, negocjacji, pertraktacji, spotkania lub znajomości z osobą, która podała swoje dane kontaktowe w ramach Serwisu;

- zastosowania się do treści zamieszczonych na Serwisie;

- nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników umów zawartych w wyniku zamieszczania Ogłoszeń;

- niezawarcie przez Użytkowników umów;

- sprzeczność Ogłoszeń z rzeczywistym stanem rzeczy;

- jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów i usług oferowanych w ramach Serwisu;

- prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników,

- zdolność Użytkowników do realizowania Ogłoszeń;

- wypłacalność Użytkowników składających oferty zakupu lub najmu lub inne podobne.

5. Usługodawca nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutki transakcji rozwiązują między sobą sami Użytkownicy. Usługodawca nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

 

 

§17 Reklamacja

1. Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację za pomocą formularza kontaktowego

2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.

 

§18 Zbycie Portalu

Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności także Portal sprzedać, darować wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. O zamiarze takim informuje Użytkownika drogą elektroniczną, w takim wypadku stosuje się przepisy o zmianie Regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na powyższe czynności i nie będzie konieczna jego odrębna zgoda na ich późniejsze dokonanie.

 

§19 Rozwiązanie umowy o korzystanie z Portalu

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o korzystanie z Portalu w każdym czasie bez wypowiedzenia i bez podania przyczyny.

2. W szczególności Usługodawca może w każdym czasie zakończyć działalność Portalu.

3. Rozwiązanie umowy następuje drogą elektroniczną

4. Wskutek rozwiązania Umowy następują usunięcie Konta Użytkownika.

5. Z chwilą Usunięcia Konta Użytkownika może nastąpić, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących danych osobowych, usunięcie wszystkich Danych zamieszczonych i przechowywanych przez Użytkownika, z tego względu Użytkownik powinien je przechowywać na własnym komputerze, a Portal i wszelkie jego funkcje przestają być dla Użytkownika dostępne. Może nastąpić bezpowrotna utrata wszystkich zgromadzonych w ramach Konta Danych.

 

§20 [Postanowienia końcowe]

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Portalu.

2. Usługodawca informuje Użytkowników drogą elektroniczną o zamierzonej zmianie Regulaminu na 7 dni przed zamierzoną zmianą Jeżeli w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji. Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte i obowiązują od dnia następnego po upływie tego terminu. Wypowiedzenie następuje przez zawiadomienie Usługodawcy na podany w informacji adres poczty elektronicznej.

3. Umowa o korzystanie z Portalu zawierana jest w języku polskim.

4. Prawem właściwym dla korzystania z Portalu jest prawo polskie

5. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy (zamieszczenia Ogłoszenia lub dokonania płatności), zatem nie przysługuje Użytkownikowi prawo do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.).

6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część:

a. Załącznik Nr 1 – Cennik Opłat

b. Załącznik Nr 2 – Szczegółowe Zasady Zamieszczania Ogłoszeń i podstawowe Obowiązki Uzytkownika;

c. Załącznik Nr 3 – Procedura Zgłaszania Naruszeń;

d. Załącznik Nr 4 –Polityka Prywatności.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2013

 

Uwaga: Staramy się, by Nasz Regulamin odpowiadał wszelkim wymogom dotyczącym ochrony konsumentów. Jednak przepisy jak i orzecznictwo sądowe jak i orzecznictwo i poglądy organów ochrony konsumentów ulegają zmianie. Dlatego, jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, a Ty jesteś konsumentem, przepis te nie wiąże Ciebie. W jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Jeśli Twoim zdaniem jakiś przepis Regulaminu narusza przepisy o ochronie konsumentów – napisz do Nas na adres: reklama@warszawalokalnie.pl przeanalizujemy problem i jeśli dojdziemy do wniosku, iż tak jest  - usuniemy go.

 

Załącznik Nr 1 – Cennik opłat

1. Płatności w serwisie realizowane są za pomocą SMS lub systemu płatności internetowych Tpay. Możliwość dokonywania płatności uzależniona jest od usługi:

a) Promowanie ogłoszenia przez 14 dni –płatność SMS koszt 9 zł netto (11,07 zł brutto)

b) Wizytówka standard 365 dni Płatność Tpay– koszt 99 zł netto (122,77 zł brutto)

c) Wizytówka premium 365 dni Płatność Tpay – koszt 299 zł netto (366,77 zł brutto)

d) Wizytówka premium Dofollow 365 dni - Płatność Tpay - koszt 399 zł netto (490,77 zł brutto)

e) Multiogłoszenie - Płatność Tpay - koszt 59.99 zł brutto

e) Multiogłoszenie wyróżnione - Płatność Tpay - koszt 299.99 zł brutto

2. Płatność Tpay: system umożliwiający realizację zamówienia już po kilku minutach oraz gwarantujący bezpieczeństwo transakcji. Aktywacja usługi następuje w momencie zaksięgowania płatności przez system Tpay. Za płatności zrealizowane przez system Tpay możliwe jest otrzymanie faktury VAT. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem Portalu podając dane, na które ma zostać wystawiona faktura VAT.

 

Załącznik Nr2 – Szczegółowe Zasady Zamieszczania Ogłoszeń i podstawowe obowiązki Użytkownika

Użytkownik w ramach Portalu ma możliwość zamieszczania lub przechowywania wszelkich Ogłoszeń, o ile nie są one sprzeczne z prawem, Regulaminem. Dane te nie mogą naruszać praw osób trzecich, dóbr osobistych, danych osobowych, praw autorskich czy innych praw własności intelektualnej (przemysłowej), tajemnicy handlowej czy tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy państwowej, służbowej, zawodowej. Zdjęcia zamieszczone przez Użytkownika nie mogą naruszać niczyich praw autorskich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie Dane zamieszczone przez siebie i przechowywane na Portalu.

 

OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

Twoje Ogłoszenia:

I.  nie mogą zawierać treści:

1. wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, ksenofobii lub konfliktów;

2. propagujących przemoc;

3. wulgarnych, obraźliwych, naruszających zasady dobrego wychowania;

4. wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd;

5. dotyczących towarów lub świadczenia usług, które nie istnieją lub co do których Użytkownik nie ma uprawnień;

6. fałszujących lub nie podających rzeczywistych właściwości lub cech towarów lub usług (takich jak rozmiar/metraż, przebieg, wiek, cena, lokalizacja, wynagrodzenie i tym podobne);

7. dotyczących świadczenia usług uznanych ogólnie za naganne, jak prostytucja, piramidy finansowe, lichwa.

8. dotyczących organizowania sprzedaży lawinowej lub sprzedaży w systemie marketingu wielopoziomowego (w systemie MLM) lub w innym systemie podobnym;

9. zawierających informacje dotyczące zachęcania lub propagowania udziału w grach hazardowych, grach losowych, zakładach wzajemnych oraz grach na automatach i na automatach o niskich wygranych;

10. dotyczących sporządzania projektów prac zaliczeniowych, magisterskich, licencjackich i podobnych, jak również bezpośredniej pomocy przy zdawaniu jakichkolwiek zaliczeń, kolokwiów lub egzaminów;

11. dotyczących telepracy polegającej na rozsyłaniu niezamówionej informacji handlowej (spamu)

12. dotyczących haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowy lub sieci teleinformatycznej;

13. dotyczących oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy, systemów i sieci teleinformatycznych.

 

TOWARY I USŁUGI ZABRONIONE:

1.towary i usługi zawierające treści pornograficzne, w szczególności dotyczące osób poniżej 15 roku życia i związane z użyciem przemocy oraz wykorzystaniem zwierząt;

2.gry hazardowe organizowane niezgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności bez odpowiedniego zezwolenia;

3.towary i usługi zawierające mowę nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub światopoglądowym;

4.towary i usługi zawierające treści naruszające prawa osób trzecich;

5.muzyka, filmy, oprogramowanie lub inne towary i usługi naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie, do znaków towarowych, patentowe i inne;

6.chemikalia;

7.narkotyki, środki psychoaktywne (w tym tzw. dopalacze), leki na receptę oraz niedopuszczone do obrotu produkty lecznicze, produkty paralecznicze oraz suplementy diety;

8.materiały wybuchowe i pirotechniczne;

9.wszelkie typy broni i amunicji, których posiadanie wymaga pozwolenia na broń w rozumieniu ustawy o broni i amunicji;

10.ludzkie i zwierzęce organy i tkanki;

11.towary lub usługi podrobione/sfałszowane;

12.oprogramowanie przeznaczone do podejmowania działań naruszających prawo, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego;

13.bazy danych, w tym danych osobowych, adresowych, adresów e-mail, numerów telefonów i inne.

II. Ogłoszenia nie mogą zawierać odnośników do serwisów internetowych wymagających od usługobiorców uiszczania opłat z tytułu korzystania z tych serwisów jak i reklamy lub odnośników serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla Portalu.

III. Ogłoszenia nie mogą zawierać wirusów ani żadnych innych technologii, mogących zaszkodzić innym Użytkownikom Portalu, jak i „łańcuszków internetowych”;

 

TWOJE PODSTAWOWE OBOWIĄZKI – korzystając z Portalu nie będziesz:

1. podejmować działań, które nadmiernie obciążają infrastrukturę Portalu lub zakłócają poprawne jego funkcjonowanie;

2. kopiował, modyfikował ani rozpowszechniał treści tworzonych przez inne osoby bez ich oraz naszej wyraźnej, pisemnej zgody;

3. korzystał z jakiegokolwiek z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi), robotów (spikerów, scraperów) lub innych zautomatyzowanych narzędzi, aby w jakimkolwiek celu uzyskać dostęp do strony Portalu i gromadzić pochodzące z niej Dane bez naszej wyraźnej pisemnej zgody lub aby przerywać, niszczyć lub ograniczyć działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwić nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera lub sieci komputerowej;

4. korzystał z danych osobowych innych Użytkowników, dostępnych w Portalu w celu innym niż dozwolone w Regulaminie, w szczególności nie będziesz wysyłał im niezamówionej informacji handlowej (spamu) lub zbierał te dane w innych celach;

5. kopiował, rozpowszechniał, modyfikował treści pochodzących z Portalu bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody, dezasemblował ani dekompilował, odtwarzał ani podejmował żadnych innych prób w celu poznawania kodu źródłowego Portalu. Wolno Ci jedynie wykorzystywać te elementy Portalu, które sam dodałeś (tj. zamieszczone przez Ciebie Dane).

6. Podejmował działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz nie będziesz korzystał z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;

7. Podejmował Działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu;

8. Podejmował działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Portalu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Konto innych Użytkowników;

9. Podejmował działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;

10. Podejmował działań, które wpływają na automatyzację korzystania z systemu (automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie itp.), w tym między innymi korzystał ze skryptów w celu dodania znajomych, wysyłania komentarzy, wiadomości, aktualizacji Portalu.

11. Wykorzystywać Portalu do działalności badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzeniu badań, analiz, sondaży opinii publicznej

12. Wielokrotnie wysyłał tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding).

13.       Wielokrotnie zamieszczał ogłoszeń tej samej treści.

 

W celu dokładnego zapoznania się z Twoimi obowiązkami przeczytaj Regulamin.

Jeśli Dane zawierają lub mogą zawierać treści naruszające lub mogące naruszać Zasady, to Użytkownik zobowiązany jest przed zamieszczeniem tej Danej, treści te wykreślić w sposób uniemożliwiający ich odczyt w jakikolwiek sposób.

 

Załącznik Nr 3 – Procedura Zgłaszania Naruszeń

Zgodnie art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nie ponosimy odpowiedzialności za przechowywane na Portalu Treści. Zgodnie z art. 15 tej ustawy nie mamy również obowiązku sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnionych przez Ciebie Treści i nie robimy tego.  Jednakże mamy obowiązek uniemożliwić dostęp do nich w dwóch wypadkach:

- w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności (np. z Policji, prokuratury);

- w przypadku uzyskania innej wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności. Taką wiadomość możemy otrzymać od dowolnej osoby. Jeśli zauważyłeś, że jakakolwiek Treść na Portalu narusza Twoje prawa, dobra osobiste, dane osobowe (np. zauważyłeś, że Treść opublikowana na Naszym Portalu albo treść Profilu Użytkownika narusza prawo), poinformuj Nas o tym przez opcję „Zgłoś Naruszenie”, a my, po dokonaniu weryfikacji, czy Twoja wiadomość jest wiarygodna, uniemożliwmy dostęp do takiej Treści.

 

Aby zgłosić Naruszenie, wypełnij prawidłowo formularz „Zgłoś Naruszenie”. Masz możliwość otrzymania potwierdzenia zgłoszenia, przez wybór opcji „Prześlij mi kopię wiadomości”. Informacje wymagane w formularzu „Zgłoś Naruszenie” są nam potrzebne w celu zagwarantowania, że osoby zgłaszające naruszenie podają prawdę, są uprawnionymi stronami albo ich upoważnionymi przedstawicielami. Ponadto ma to nam umożliwić jednoznaczne rozpoznanie Treści, do której dostęp mamy uniemożliwić.

 

Twoje Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Adres e-mail;

2. Imię i nazwisko;

3. Wskazanie rodzaju i zakresu naruszenia, w szczególności wskazanie Treści (np. konkretnej informacji na Portalu), która Twoim zdaniem, narusza prawo;

4. Podanie informacji umożliwiających nam zlokalizowanie miejsca, gdzie znajduje się Treść, do której dostęp mamy uniemożliwić (dokładny link i określenie miejsca na podstronie);

5. Uzasadnienie;

6. Ewentualne dowody na poparcie zgłoszenia.

 

Jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Nas podanych przez Ciebie w Zgłoszeniu danych osobowych dla potrzeb weryfikacji Twojego Zgłoszenia i uniemożliwienia dostępu do wskazanej przez Ciebie w nim Treści (akceptując odpowiedniego checkboxa).

 

Jeżeli Zgłoszenie nie zawiera wszystkich wyżej wymienionych elementów, możemy odmówić jego rozpatrzenia, w tym wypadku najpierw wezwiemy Cię do jego uzupełnienia.

 

Jeśli uznamy, iż Twoje zgłoszenie (wiadomość) jest wiarygodne, uniemożliwimy dostęp do wskazanej przez Ciebie Treści, po uprzednim niezwłocznym zawiadomieniu Użytkownika, który tą Treść zamieścił o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tej Treści. Pamiętaj, że dokonując zgłoszenia, bierzesz na siebie odpowiedzialność za prawidłowość informacji w nim podanych i zasadność takiego zgłoszenia. Jeśli wskutek niezasadnego zgłoszenia uniemożliwimy dostęp do Treści, będziemy mogli dochodzić od Ciebie odszkodowania lub innych roszczeń prawem przewidzianych.

 

Informując Użytkownika, który zamieścił Treść, objętą Twoim zgłoszeniem, o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tej Treści, wyznaczmy mu termin 3 (trzech dni na ustosunkowanie się do tego zamiaru. Po upływie tego terminu uniemożliwiamy dostęp do Treści, chyba że wyjaśnienia Użytkownika dają podstawę do tego, by nie uniemożliwiać dostępu do Treści.

 

Jeśli otrzymamy urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, uniemożliwiamy dostęp do tej treści bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika.

 

Ponadto nie mamy obowiązku informowania o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Treści w następujących przypadkach:

1. Gdy opóźnienie w uniemożliwieniu dostępu do Treści grozi Nam lub innej osobie szkodą;

2. Gdy naruszenie prawa lub Regulaminu przez zamieszczającego Treść jest wysoce prawdopodobne w świetle zasad doświadczenie życiowego;

3. Gdy natychmiastowe uniemożliwienie dostępu do Treści jest oczywiście uzasadnione.

 

Przykładami mogą być tu sytuacje, gdy np. na Portalu zamieszczono zdjęcie o charakterze pedofilskim, treść oczywiście wulgarną, obrażającą innego użytkownika, zachęcającą do popełnienia przestępstwa itp.